KOFA-seier for Anbudsjuristen

Saken gjaldt påstand om ulovlig direkteanskaffelse av brøytetjenester og annet vintervedlikehold. Sunnfjord kommune annonserte 16. juli 2020 en konkurranse for inngåelse av kontrakter om vintervedlikehold av kommunale veier i Førde, Gaular, Naustdal og Jølster. Avtalene skulle ha en varighet på fem år, med opsjon på forlengelse i inntil to år. Konkurransen ble annonsert på kommunens hjemmeside og i avisen Firda.
nilsen og langseth

I konkurransegrunnlaget var anskaffelsen delt inn i 49 delkontrakter, der leverandørene kunne levere tilbud på én eller flere delkontrakter. Sunnfjord kommune hevder at delkontraktene utgjør selvstendige kontrakter under nasjonal terskelverdi og var dermed ikke kunngjøringspliktige. Klager (representert av Anbudsjuristen) mener at Sunnfjord kommune har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

KOFA kom til at Sunnfjord har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Ved bruk av delkontrakter er det den samlede verdien av alle delkontraktene som skal legges til grunn ved avgjørelsen av hvilken del av forskriften som gjør seg gjeldede for hver enkelt delkontrakt, jf. forskriften § 5-4 (8). Den samlede verdien av delkontraktene oversteg både nasjonal og EØS terskelverdi, og delkontraktene var derfor kunngjøringspliktige.

KOFA fant etter en konkret vurdering at samtlige kontrakter gjaldt utførelsen av den samme typen tjeneste, og at de hadde en indre sammenheng som førte til at kontraktene i realiteten utgjorde én anskaffelse. Innklagede skulle derfor sett hen til den samlede verdien av samtlige delkontrakter ved verdiberegningen av anskaffelsen.
Utgangspunktet er derfor at anskaffelsen – inkludert samtlige delkontrakter – skulle ha vært kunngjort i både Doffin og TED.

Offentlige oppdragsgivere forutsettes å ha inngående kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser. Det må derfor generelt stilles relativt strenge krav til oppdragsgivers aktsomhet. Kunngjøringsplikten og forbudet mot ulovlige direkte anskaffelser, befinner seg i kjernen av regelverket.

Sunnfjord kommune har inngått kontrakter om brøyting og annet vintervedlikehold til en sum som samlet sett langt overskrider både nasjonal og EØS-terskelverdi, uten at kjøpene har vært kunngjort. Det er ikke vist til, og KOFA kan heller ikke se, at det foreligger forhold som kan unnta anskaffelsen kunngjøringsplikt. KOFA kan heller ikke se at innklagede på noe tidspunkt har foretatt en vurdering av om delkontraktene utgjør én anskaffelse – og følgelig om anskaffelsen i sin helhet var kunngjøringspliktig.
Som det fremgår av avgjørelsen, er ikke KOFA i tvil om at delkontraktene samlet sett utgjør én anskaffelse.

KOFA finner samlet sett at innklagedes opptreden må karakteriseres som grovt uaktsom. Nemnda «skal» derfor ilegge overtredelsesgebyr.