Offentlige anbudsregler

I offentlige anskaffelser er det viktig at du setter deg godt inn i de offentlige anbudsreglene. Vi i Anbudsjuristen hjelper deg med dette.

Få tilbud

Det offentlige står for anskaffelser for rundt 500 milliarder kroner årlig. Dette er penger som brukes for å vedlikeholde og fornye samfunnet vårt, enten det er snakk om bygninger, varer eller tjenester. Når offentlig sektor står for anskaffelsen, er det offentlige lover, regler og forskrifter som gjelder. 

For de som er oppdragsgiver er det derfor mange ting å ta i betraktning når oppdraget skal lyses ut. Det er lett å gå seg vill i jungelen av det vi kan kalle offentlige anbudsregler

Anbudsjuristen bistår din bedrift i anbudsprosesser, enten du trenger hjelp med prosjektering, utforming eller levering av anbud. Vi sørger for at du leverer et anbud som følger de offentlige anbudsreglene. Om du ønsker å skrive anbudet selv, men trenger en innføring i hvilke regler som gjelder, holder vi gjerne kurs for deg. 

Offentlige anskaffelser

For å forstå hva de offentlige anbudsreglene er og hvorfor de eksisterer, er det sentralt å forstå hva offentlige anskaffelser er. Kort fortalt innebærer offentlige anskaffelser at offentlig sektor kjøper varer og tjenester. Offentlig sektor betegnes som staten, kommune og foretak som eies eller kontrolleres av staten eller kommunene.

Lov om offentlige anskaffelser

Når det offentlige skal gjøre innkjøp, må de planlegge og gjennomføre anskaffelsen i tråd med anskaffelsesloven og de tilhørende forskriftene.

Formålet med regelverket er å sørge for at pengene utnyttes på best mulig måte for samfunnet. I tillegg til at innkjøpene som gjøres er til å stole på og bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. Dette er også noe av grunnen til at det som kalles anbudskonkurranser oppstår.

Anbudskonkurranse

For å bidra til et konkurransedyktig næringsliv lyses offentlige anskaffelser ut på anbud. Slik kan alle interesserte leverandører få sjansen til å vise at de er en aktuell aktør for utførelsen av oppdraget. Når flere leverandører velger å levere tilbud oppstår det en anbudskonkurranse, og oppdragsgiver må velge en av disse tilbyderne til å levere den offentlige anskaffelsen.

Så sant det ikke er snakk om en begrenset anbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører sende inn anbud. På den måten skal alle som kan levere varen eller tjenesten få sjansen til å vinne anbudet. 

Når fristen for å levere anbud har gått ut, begynner oppdragsgiveren å vurdere tilbudene. Hvilket tilbud som vinner avgjøres ut ifra om de innfrir kvalifikasjonskravene eller ikke, og hvem som scorer høyest på tildelingskriteriene. Dersom et tilbud ikke innfrir kvalifikasjonskravene, skal det avvises.

Når alle anbudene som ikke innfrir kravene er avvist, vurderes de gjenstående tilbudene etter tildelingskriteriene. Det tilbudet som innfrir alle krav og scorer høyest på kriteriene er vinner av anbudskonkurransen. 

Forskrift om offentlige anskaffelser

I tillegg til anskaffelsesloven er det hjemlet egne forskrifter for offentlige anskaffelser. Forskjellen på lov og forskrift er at loven fastsetter grunnleggende prinsipper og krav som gjelder for enhver anskaffelse. Forskriftene utdyper nærmere hvilke regler som gjelder for de ulike anskaffelsesprosedyrene for de ulike typene innkjøp.

Når gjelder lov og forskrift?

Loven gjelder når offentlig sektor skal gå til innkjøp av noe med en anslått verdi som er lik eller over 100 000 kroner eksklusiv merverdiavgift. Det kan dreie seg om alt fra levering av varer og utførelse av arbeid til plan- og designkonkurranser som det offentlige skal arrangere. 

Terskelverdier

For å vite hvilken del av anskaffelsesregelverket en oppdragsgiver forholder seg til, bruker vi terskelverdiene som utgangspunkt. I forskriften om offentlige anskaffelser skiller vi hovedsakelig mellom tre terskelverdier: 

  • Anskaffelse på 100 000 kroner eksklusiv mva.
  • Nasjonal terskelverdi på 1,3 millioner kroner eksklusiv mva. 
  • EØS-terskelverdiene 

Nedenfor beskriver vi hvilke deler av anskaffelsesforskriften som gjelder for de ulike terskelverdiene.

Del 1. Bestemmelser for alle anskaffelser

I første del av anskaffelsesforskriften er det beskrevet såkalte alminnelige bestemmelser. Disse gjelder for alle typer anskaffelser som er underlagt forskriften, altså alle anskaffelser med en anslått verdi på 100 000 kroner eksklusiv merverdiavgift. Det vil si at absolutt alle anskaffelser som er på minst 100 000 kroner eksklusiv merverdiavgift må følge bestemmelsene i del 1 av anskaffelsesforskriften. 

De anskaffelsene som er på et beløp mellom 100 000 kroner og 1,3 millioner kroner eksklusiv merverdiavgiften må kun forholde seg til den første delen. Det samme gjelder anskaffelser for helse- og sosialtjenester som har en anslått verdi under EØS-terskelverdien på 6,3 millioner kroner. 

Del 2. Bestemmelser for anskaffelser mellom nasjonal terskelverdi og EØS-terskelverdi

Hvis anskaffelsen er på minst 1,3 millioner i nasjonal terskelverdi, og under EØS-terskelverdien som gjelder for den bestemte typen anskaffelse, skal oppdragsgiver forholde seg til både del 1 og 2 i forskriften. 

Del 3. Bestemmelser for anskaffelser lik eller over EØS-terskelverdi

Dersom anskaffelsen er lik eller overstiger EØS-terskelverdiene for den gjeldende anskaffelsen, skal oppdragsgiver følge del 1 og 3 av forskriften om offentlige anskaffelser.

Del 4. Bestemmelser for anskaffelser innen helse- og sosialtjenester

For anskaffelser innen helse- og sosialtjenester som er lik eller overstiger EØS-terskelverdien på 6,3 millioner kroner skal del 4 i forskriften gjelde. 

Del 5. Bestemmelser for plan- og designkonkurranser

For plan- og designkonkurranser med en anslått verdi på minimum 1,3 millioner kroner gjelder del 5 i forskriften. 

Anskaffelser med unntak fra lov og forskrift

Regelverket om offentlige anskaffelser gjelder ikke for anskaffelser under 100 000 kroner eksklusiv merverdiavgift. De trenger med andre ord ikke å følge anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Her må oppdragsgiver forholde seg til eventuelle interne instrukser og bestemmelser som gir føringer for hva oppdragsgiver kan foreta seg i forbindelse med anskaffelsen. 

Hva betyr lov og forskrift for leverandørene?

Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser er noe de offentlige oppdragsgiverne må forholde seg til. Regelverket er laget for å sikre at offentlig sektor gjennomfører innkjøpene sine på en ærlig og redelig måte, med sikte på at det tjener samfunnet og oppfordrer til konkurranse mellom leverandørene. 

Du som leverandør må vite hvilke spilleregler som gjelder

Til tross for at det er oppdragsgiver som skal følge lovverket, er det også viktig at du på leverandørsiden har kunnskap om hvilke regler og retningslinjer som gjelder. Det er relevant at du som tilbyder vet hvilke lover og regler som gjelder for den type offentlig anskaffelse du ønsker å ta på deg.

Et godt eksempel på hvorfor du bør ha kunnskap om regelverket er dersom oppdragsgiver ikke følger reglene. Da er det spesielt viktig at du som leverandør kan fange opp dette selv, slik at det ikke blir gjennomført uriktige eller urettferdige avgjørelser og handlinger som strider mot regelverket anskaffelsen er underlagt.

Anbudsjuristen bistår deg i anbudsprosessen 

Med bred erfaring innen offentlige anskaffelser bistår vi deg i anbudsprosessen. Vi hjelper deg med alt fra prosjektering og skriving av anbudet til bistand i klagesaker og granskning av konkurransegrunnlag. 

Dersom du ønsker mer kunnskap om offentlige anskaffelser og anbudsregler holder vi også kurs om dette. 

Trenger du et kurs om offentlige anbudsregler eller har du bare noen spørsmål om prosessen? Kontakt oss i dag – vi hjelper deg gjerne!

Få tilbud