Regjeringen vil ha smartere innkjøp!
Illustrasjon fra forsiden av Stortingsmeldingen “Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser”

Regjeringen vil ha smartere innkjøp!

Regjeringen la i april frem stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser». Anbudsjuristen har lest meldingens drøye 160 sider og ser lyst på fremtidens offentlige anskaffelser dersom meldingens tiltak settes ut i livet.

Meldingen er delt i tre deler. Del 1 omhandler behovet for effektivisering og profesjonalisering av dagens offentlige anskaffelser samt ulike virkemidler for å oppnå dette. Del 2 beskriver regjeringens mål for offentlige anskaffelser, hvor blant annet klima- og miljøhensyn vies et eget kapittel. Del 3 inneholder tiltak for hvordan målene i del 1 og 2 kan nås gjennom bedre styring, profesjonalisering og effektivisering av offentlige anskaffelser.

I alt presenteres 35 ulike tiltak for hvordan offentlig sektor kan foret «smartere innkjøp». Mange av tiltakene vil gjøre godt for profesjonaliseringen og effektiviseringen av det offentliges innkjøp, og Anbudsjuristen mener spesielt følgende tiltak kan bidra til at leverandørene kan se lyst på deltagelse i fremtidens offentlige anskaffelser:

– Videreutvikle kompetansetilbudet for innkjøpere, inkludert veiledning, maler og eksempeldokumenter, særlig rettet mot planleggingen og oppfølgingen av anskaffelsene.

– Utvikle et bedre kompetansetilbud om offentlige anskaffelser for ledere av offentlige virksomheter.

– Tilrettelegge for økt innkjøpssamarbeid gjennom utvikling av veiledning og beste praksis.

– Styrke Difis rolle innen veiledning og oppbygging av kompetanse på innovative anskaffelser.

– Se på muligheten for å utvikle verktøy for å identifisere effekter og kostnader av å stille miljøkrav i offentlige anskaffelser.

– I samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.

– Evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket.

 

Close Menu