Vilkår og etiske retningslinjer

RETTSHJELPER ANBUDSJURISTEN AS – ALMINNELIGE VILKÅR

1. Generelt

1.1 Anvendelsesområde
Disse vilkårene gjelder for alle tjenester Rettshjelper Anbudsjuristen AS («Anbudsjuristen») yter til våre kunder, med mindre annet er særskilt avtalt.

2. Oppdragets omfang og utførelse

2.1 Oppdragsavtale
Ved oppstart av et oppdrag vil Anbudsjuristen og kunden normalt avtale omfanget av oppdraget i en oppdragsavtale. Disse vilkårene, samt Anbudsjuristens «etiske retningslinjer» utfyller oppdragsavtalen, og utgjør til sammen kontraktsforholdet mellom Anbudsjuristen og kunden.

2.2 Endringer og tillegg
Endringer av, og tillegg til, et avtalt oppdrag kan kun gjøres gjeldende dersom det bekreftes skriftlig av Anbudsjuristen.

2.3 Avbrutte oppdrag
Avbrutte oppdrag faktureres i henhold til nedlagt tidsbruk i tråd med gjeldende timepris.

3. Partenes plikter

3.1 Anbudsjuristens plikter
Anbudsjuristen skal utføre sine tjenester i tråd med inneværende vilkår samt vedlagte etiske retningslinjer.

3.2 Kundens plikter
Kunden har ansvar for at Anbudsjuristen mottar dokumentasjon av tilstrekkelig omfang og kvalitet, eller bidrar under pågående oppdrag med å lage dokumentasjon av tilstrekkelig omfang og kvalitet, når dokumentasjonen er av en slik art at Anbudsjuristen som utenforstående konsulent ikke har mulighet til å lage den på egenhånd. Kunden skal på oppfordring fra Anbudsjuristen, uten forsinkelse, overlevere korrekt informasjon nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Om kunden ikke innenfor bestemte tidsrammer eller for øvrig innen rimelig tid gir slik informasjon, eller unnlater å utføre det samarbeid som kreves for å utføre oppdraget, skal kunden betale Anbudsjuristen en rimelig tilleggskostnad for de merutgifter Anbudsjuristen er pådratt som følge av kundens forsinkelse, mangelfull informasjon eller manglende samarbeid. Anbudsjuristen har ikke ansvar for feil, forsinkelter og eller merkostnader som beror på kunden, eller noen på kundes side. Med mindre annet er avtalt baseres oppdraget på den informasjon og det materiell kunden forelegger Anbudsjuristen. Anbudsjuristen forutsetter at informasjon fra kunde er korrekt og fullstendig. Anbudsjuristen har ikke ansvar for konklusjoner eller anbefalinger som er basert på feilaktig eller mangelfull informasjon fra kunde, eller tredjeperson kunde har henvist til. Kunde skal uten ugrunnet opphold orientere Anbudsjuristen om eventuelle endrede forutsetninger for oppdraget.

4. Behandling av personopplysninger
Dersom Anbudsjuristen ved utførelse av oppdrag behandler personopplysninger er kunden ansvarlig for at disse lovlig overføres til Anbudsjuristen i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Anbudsjuristen vil videre behandle og beskytte personopplysninger konfidensielt og i tråd med relevant personopplysningsrådgivning. Personopplysninger kan overføres og utleveres fra Anbudsjuristen dersom dette er hensiktsmessig eller nødvendig for å utføre oppdraget.

5. Rådgivning
Under utførelse av et oppdrag og på forespørsel fra kunden, kan Anbudsjuristen muntlig og uformelt svare på spørsmål eller for øvrig gi kommentarer. Anbudsjuristen tar ikke ansvar for svar eller kommentarer gitt muntlig, før disse blir skriftlig bekreftet og etter at det er gitt innsyn i dokumentasjon eller utfyllende informasjon nødvendig for å kunne gi slike svar/kommentarer. Utkast til dokumenter som Anbudsjuristen gir kunde underveis i et oppdrag, utgjør ikke Anbudsjuristens endelige vurdering og kunde kan ikke handle eller avstå fra handling på grunnlag av utkaster. Anbudsjuristens rådgivning er tilpasset forholdene ved det enkelte oppdrag og de fakta som presenteres. Kunden kan derfor ikke basere seg på rådgivning som skriver seg fra et annet oppdrag eller anvende våre råd for et annet formål enn det rådene var ment for.

6. Oppdragets bemanning

6.1 Eget personell
Anbudsjuristen skal bemanne oppdraget med personell som sikrer overholdelse av forpliktelsene i punkt 3.1. Dersom bestemt personell er avtalt i oppdragsavtale forbeholder Anbudsjuristen seg retten til å skifte ut personell, under forutsetning av at dette ikke påvirker oppdraget negativt, gir kunde økte kostnader, eller medfører vesentlig forsinkelse av oppdraget.

6.2 Underkonsulenter
Med mindre annet er særskilt avtalt kan Anbudsjuristen benytte underleverandør for utførelse av oppdrag, såfremt oppdraget utføres i overenstemmelse med forpliktelsene i punkt 3.1. Anbudsjuristen er ansvarlig for underleverandørs arbeid som sitt eget, og har rett til kompensasjon for arbeid utført av underleverandør som inngår i oppdraget. Anbudsjuristen er ansvarlig for at underleverandør følger oppdragets gjeldende retningslinjer og vilkår.

7. Pris og betalingsvilkår
Om ikke annet er særskilt avtalt i oppdragsavtale gjøres følgende gjeldende:

7.1 Beregning av honorar
Honorar for oppdrag debiteres i samsvar med nedlagt ressursbruk, spesialistkunnskap, oppdraget kompleksitet og omfang. Anbudsjuristen har rett til kompensasjon for de eksterne kostnader som eventuelt kreves for ferdigstillelse av oppdraget, slik som kostnader til innhenting av offentlige dokumenter og/eller sertifikater, frakt/forsendelse, materiell m.m.

7.2 Arbeid utenfor normal arbeidstid
Hasteoppdrag eller arbeid som av årsaker utenfor Anbudsjuristens kontroll må utføres utenfor normal arbeidstid, debiteres med et tillegg på 300 NOK eks. mva pr. time.

7.3 Oppdrag på fastpris
Dersom oppdragsavtalen angir fast honorar skal Anbudsjuristen skriftlig underrette kunde så snart det oppdages at fastpris vil overskrides på en ikke ubetydelig måte, og avvente videre arbeid med oppdraget til kunde godkjenner eller stopper oppdraget.

7.4 Prisjustering, utgifter og skatter
Anbudsjuristen har i forbindelse med løpende oppdrag rett til å foreta prisjustering som kan tilskrives generelle pris- eller kostnadsendringer. Utover avtalt honorar har Anbudsjuristen alltid rett til kompensasjon for eksterne kostnader som kreves for å utføre oppdraget, slik som søknadsog registreringsavgifter samt utgifter til reise, kost og losji.

7.5 Fakturering
Dersom ikke annet er særskilt avtalt faktureres oppdrag månedsvis med 14 dagers forfall.

7.6 Forsinket betaling
Dersom kunde ikke betaler innen forfall har Anbudsjuristen rett til å avbryte et eventuelt pågående oppdrag umiddelbart, inntil utestående er betalt. Anbudsjuristen er fritatt for ansvar for forsinkelse eller andre skader som følge av avbruddet. Ved forsinket betaling legges det til forsinkelsesrente på for sent betalt beløp fra forfallsdag til dato for betaling, etter den rentesats som følger av gjeldende forsinkelsesrentelovgivning.

8. Taushetsplikt
Anbudsjuristen og kunde forplikter seg til å ikke uten den andre parts skriftlige samtykke, så fremt det ikke er nødvendig for oppdraget, å utlevere konfidensiell informasjon til tredjeperson. Anbudsjuristen er ansvarlig for at eventuelle underkonsulenter også er bundet av denne taushetsplikten.

8.1 Konfidensiell informasjon
Med konfidensiell informasjon menes alle opplysninger, i muntlig eller skriftlig form, av juridisk, strategisk, teknisk, økonomisk eller kommersiell art, som utveksles mellom partene under oppdraget. Som konfidensiell informasjon unntas informasjon a) som er allment kjent eller blir allment kjent på annet vis enn gjennom brudd på overnevnte taushetsplikt, eller b) som en part mottar fra tredjeperson som ikke er bundet av overnevnte taushetsplikt, eller c) som mottakende part selvstendig har funnet ut eller allerede kjenner til.

8.2 Unntak fra taushetsplikten Partene har rett til å levere ut konfidensiell informasjon om det følger av lov eller offentlige vedtak. Anbudsjuristen har videre rett til å utlevere konfidensiell informasjon til a) sine forsikringsselskap eller juridiske rådgivere før eller i forbindelse med en rettssak i den utstrekning det er nødvendig for at Anbudsjuristen skal ivareta sine rettmessige interesser, b) underkonsulenter og deres forsikringsselskap og juridiske rådgivere med det formål å kontrollere Anbudsjuristens eventuelle krav om upartiskhet og uavhengighet samt utføre kvalitetskontroll og øvrige tiltak for risikohåndtering, og c) underkonsulenter for administrative formål. 

9. Interessekonflikter
Partene har forpliktet seg til å treffe rimelige tiltak for å kontrollere at ingen Oppdrag gir opphav til en interessekonflikt. Partene er enige om at det ikke er mulig å oppdage eller forutse alle de interessekonflikter som kan eksistere når oppdrag avtales, eller oppstår senere. Kunden er kjent med at Anbudsjuristen er bundet av taushetsplikt vedrørende oppdrag for andre kunder og at bakgrunnen for en interessekonflikt ikke alltid kan utleveres. Dersom en part mener det foreligger en interessekonflikt, skal partene etter beste evne finne måter å løse problemet slik at oppdraget kan fullføres.

10. Oppdragsvarighet og oppsigelse

10.1 Oppdragets varighet
Oppdrag gjelder fra det tidspunkt oppdragsavtale er inngått, frem til oppdrag avsluttes, med mindre særskilt er avtalt.

10.2 Oppsigelse – avtalebrudd
En part kan ved skriftlig varsel si opp oppdragsavtalen med umiddelbar virkning dersom den andre parten bryter vilkårene i oppdragsavtalen og bruddet er av vesentlig betydning og rettelse ikke skjer innen angitt tid fra det er gitt skriftlig anmodning om rettelse.

10.3 Oppsigelse – insolvens
En part kan ved skriftlig varsel si opp oppdragsavtalen med umiddelbar virkning dersom den andre parten er insolvent, konkurs, avvikler selskapet, eller hvis det finnes grunn til å tro at noe slikt vil komme til å inntreffe.

10.4 Oppsigelse – upartiskhet eller uavhengighet
En part kan ved skriftlig varsel si opp oppdragsavtalen med umiddelbar virkning dersom oppdraget kan true Anbudsjuristens upartiskhet eller uavhengighet og trusselen ikke kan reduseres til et akseptabelt nivå ved andre tiltak.

10.5 Oppsigelse – honorar
Ved oppsigelse som nevnt i punkt 11.2, 11.3 eller 11.4 skal kunden betale Anbudsjuristen honorar, utlegg og andre kostnader i henhold til punkt 8, som Anbudsjuristen i henhold til oppdragsavtalen er berettiget til frem til opphørstidspunktet. Om oppsigelse ikke gjøres i henhold til punkt 11.3 eller 11.4 eller om den fremsettes av kunden og ikke er basert på et vesentlig avtalebrudd fra Anbudsjuristens side, skal kunden i tillegg kompensere andre rimelige kostnader for Anbudsjuristen som har oppstått i forbindelse med oppsigelsen av oppdraget. Til slike kostnader regnes blant annet kostnader for underkonsulenter, særskilte investeringer som følge av oppdraget og særskilte termineringskostnader som følge av at oppdraget ble avsluttet for tidlig. Anbudsjuristen skal foreta rimelige tiltak for å så langt som mulig å begrense slike tiltak.

11. Ansvar

11.1 Force majeure
Partene skal ikke holdes ansvarlig for skade eller tap dersom det godtgjøres at disse skyldes en hindring utenfor partenes kontroll, og som de ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller unngått eller overvunnet følgene av. Dersom force majeure situasjonen er forventet å vare mekker har vart i mer enn 60 dager har partene rett til å si opp oppdragsavtalen ved skriftlig varsel til motparten.

11.2 Lovendringer m.m.
Anbudsjuristen gjennomfører oppdraget i henhold til gjeldende regelverk og på grunnlag av lovtolkninger og relevante dommer som er gjeldende på det tidspunktet som oppdraget gjennomføres. Anbudsjuristen har ikke ansvar for eventuelle konsekvenser av lovendringer eller omtolkninger som gjøres etter hele eller deler av oppdraget er gjennomført.

11.3 Tredjepartskrav
Om ikke annet er avtalt i oppdragsavtalen, skal resultatet av oppdraget kun anvendes av kunden. Anbudsjuristen er ikke ansvarlig overfor tredjepart eller annen utenforstående som forsøker å utnytte, dra fordel av eller støtte seg på det arbeidet som Anbudsjuristen har utført i forbindelse med oppdraget. Anbudsjuristen er ikke ansvarlig overfor kunden for eventuelle erstatningskrav som tredjepart retter mot Anbudsjuristen – inkludert Anbudsjuristens egne kostnader på grunn av tredjepartskrav – fordi kunde har gjort hele eller deler av oppdraget tilgjengelig for tredjepart.

11.4 Begrensning av ansvar
Økonomisk tap i andre tilfeller enn nevnt i punkt 12.1 og 12.2 skal Anbudsjuristen kun erstatte dersom Anbudsjuristens har utvist grov uaktsomhet. Anbudsjuristen er ikke ansvarlig for tap av produksjon, tapt fortjeneste eller andre indirekte skader eller følgeskader av noe slag.

11.5 Maksimalt erstatningsbeløp
Økonomisk tap som nevnt i punkt 12.4 er begrenset til det laveste av enten to (-2-) ganger honorar betalt for oppdraget i henhold til oppdragsavtale eller tre (-3-) ganger grunnbeløpet i Folketrygdloven gjeldende ved oppdragsavtalens inngåelse.

11.6 Reklamasjon
Kunden skal, uten opphold, skriftlig reklamere til Anbudsjuristen ved feil eller mangler i utførelsen av oppdraget som kunden oppdager eller burde oppdaget. Reklamasjonen skal inneholde tydelig informasjon om feilens art og omfang. Etter fremsatt reklamasjon skal Anbudsjuristen innen rimelig tid rette feilen eller mangelen – om dette er mulig – før kunden krever erstatning. Kundens rett til erstatning eller annen godtgjørelse faller bort dersom reklamasjonen ikke fremsettes innen rimelig tid, direkte i tilknytning til oppdraget, likevel senest innen seks (-6-) måneder etter avsluttet oppdrag. For at erstatningskrav skal kunne gjøres gjeldende mot Anbudsjuristen, skal reklamasjon skje innen avtalt tid og kunden skal senest tolv (-12-) måneder etter reklamasjonen, fremsette et skriftlig krav om erstatning.

11.7 Opphavsrett
Resultatet av oppdraget tilhører Anbudsjuristen fullt og helt. Anbudsjuristen har uinnskrenket eiendomsrett til arbeidsresultatet, uten at det skal betales særskilt kompensasjon til kunden for dette. Kunden eller noen andre i deres sted får ikke, uten Anbudsjuristens skriftlige godkjenning, bruke resultatet utenfor oppdraget.

11.8 Opphavsrettslig beskyttelse ved offentlige anskaffelser Dersom arbeidsresultatet omfattes av offentlighetsprinsippet, gjelder den opphavsrettslige beskyttelsen av arbeidsresultatet fortsatt uinnskrenket. Dette innebærer at resultatet ikke kan kopieres, helt eller delvis, av noen uten Anbudsjuristens skriftlige samtykke. Kunden skal samtidig underrette sitt personal og eventuelle underkonsulenter/underleverandører om dette forbeholdet og Anbudsjuristens rettigheter i henhold til dette punktet.

11.9 Straffeavgift
Ved brudd på taushetsplikten i henhold til punkt 9 og/eller opphavsrett i henhold til punkt 12.7 og 12.8, har Anbudsjuristen rett til å debitere en straffeavgift på ti (-10-) ganger grunnbeløpet i gjeldende folketrygdlov, eller om skaden bedømmes til å overstige dette, det faktiske skadebeløpet.

12. Oppdragsdokumentasjon, informasjon og elektronisk kommunikasjon

12.1 Oppdragsdokumentasjon Anbudsjuristen oppbevarer oppdragsdokumentasjonen i digital form i minst fem (-5-) år etter avsluttet oppdrag. Dokumentasjonen oppbevares på en slik måte at den ikke blir tilgjengelig for uvedkommende.

12.2 Elektronisk kommunikasjon
Elektronisk overføring av informasjon mellom partene kan ikke garanteres å være sikker eller fri for virus eller feil, og følgelig kan slik informasjon urettmessig fanges opp, endres, mistes, ødelegges, forsinkes, komme fram i ufullstendig form, skades på annen måte eller være risikabel å anvende av andre årsaker. Partene er klar over at system og rutiner ikke kan garantere at overføringer ikke kan utsettes for risiko, men begge parter er enige om å anvende kommersielt rimelige metoder for viruskontroll og personvern før informasjon sendes elektronisk. Partene aksepterer disse risikoene og godkjenner bruk av elektronisk kommunikasjon.

13. Gjeldende lov
Disse vilkår og alle spørsmål som vedrører Anbudsjuristens oppdrag reguleres av norsk rett.

14. Tvist
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningene eller rettsvirkningene av oppdragsavtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke blir løst etter forhandling, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling. Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med partene. Dersom en tvist verken blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Rett verneting er Oslo Tingrett. Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift. Parten som påberoper seg voldgiftsprosedyre, står for kostnadene for dette, i henhold til gjeldende voldgiftslovgivning.

 

RETTSHJELPER ANBUDSJURISTEN AS – ETISKE RETNINGSLINJER

1. Generelt

1.1 Anvendelsesområde
Disse etiske retningslinjene gjelder for alle tjenester Rettshjelper Anbudsjuristen AS («Anbudsjuristen») yter til våre kunder, med mindre annet er særskilt avtalt.

2. Etisk standard
Konsulenter som medvirker i utførelsen av et oppdrag, skal opprettholde de høyeste etiske standarder i sin faglige virksomhet, og skal i alle henseender, både i beslutninger og handlinger, opptre i overensstemmelse med kundens interesser. Konsulenter som medvirker i utførelsen av et oppdrag, skal avstå fra oppdrag som på noen måte ikke er i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter eller som innebærer en interessekonflikt.

3. Taushetsplikt
Konsulenter som medvirker i utførelsen av et Oppdrag, skal overholde taushetsplikten knyttet til opplysninger som gjelder Kunden, dennes ansatte eller virksomheten. Dette gjelder også for avsluttede Oppdrag inntil innholdet i Oppdraget blir offentliggjort på annen måte, men ikke lenger enn to (-2-) år. Konsulenter som medvirker i utførelsen av et Oppdrag, skal innenfor rammen av et Oppdrag handle slik at enkeltpersoners meninger eller synspunkter ikke eksponeres i Kundens organisasjon.

4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet
Konsulenter som medvirker i utførelsen av et oppdrag, skal utføre tjenestene med støtte i egne profesjonelle vurderinger og på grunnlag av partenes til enhver tid gjeldende overenskomst, slik at kundens interesser ivaretas på best mulig måte. Konsulenter som medvirker i utførelsen av et oppdrag, skal avstå fra å involveres i aktiviteter som reduserer objektiviteten og upartiskheten når det gjelder råd eller andre tjenester til Kunden. Alt arbeid skal utføres profesjonelt og uavhengig i forhold til egen ledelse.

5. Motstridende interesser
Konsulenter som medvirker i utførelsen av et oppdrag, skal unngå å opptre i potensielt motstridende posisjoner eller delta i parallelle oppdrag. Konsulentene får under ingen omstendighet være virksom i eller få innsyn i parallelle saker.

6. Profesjonalitet og holdning
Konsulenter som medvirker i utførelsen av et oppdrag skal: a) handle profesjonelt overfor Kunden, Kundens ansatte og allmennheten samt handle på en slik måte at anseelsen til konsulentoppdrag som profesjon ikke skades. b) bare akseptere oppdrag som han eller hun har kompetanse og ressurser til å utføre. c) klart definere formålet med og omfanget av den tilbudte tjenesten, arbeide med anerkjente metoder og kvalifiserte medarbeidere og spesialister. d) ikke markedsføre eller akseptere Oppdrag som i innhold eller omfang er så begrensende at det fremgår at Kunden må søke ytterligere konsultasjon for å nå forventet resultat, med mindre Kunden informeres og aksepterer Oppdragets begrensninger i så henseende. e) lojalt utføre arbeid i henhold til avtalte vilkår. Dersom partene godkjenner tillegg eller endringer av Oppdraget, tilpasses konsulentens arbeidsinnsats etter de nye forutsetningene. f) avstå fra å skape urealistiske forventninger hos Kunden dersom resultatene av spesifikke konsulenttjenester ikke kan garanteres.

7. Presiseringer av forutsetninger
Konsulenter som medvirker i utførelsen av et Oppdrag, skal før aksept av et oppdrag så langt det er mulig forsikre seg om at det foreligger en gjensidig aksept av mål, omfang, engasjerte konsulenter, arbeidsplan og erstatningsregler, samt at personlige, finansielle eller andre interesser som kan påvirke gjennomføringen av Oppdraget er klargjort og dokumentert før Oppdraget startes.

8. Avgifter og finansielle interesser
Konsulenter som medvirker i utførelsen av et Oppdrag, skal ikke akseptere provisjon, kompensasjon eller andre fordeler fra tredje part. Konsulenter som medvirker i utførelsen av et Oppdrag, skal redegjøre for om det foreligger egne økonomiske interesser for en tredje part.

9. Håndhevelse
Konsulenter som medvirker i utførelsen av et Oppdrag og som ikke følger de etiske reglene, kan bli advart, og om rettelse ikke skjer, suspendert fra Oppdraget.